พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พระราชบัญญัติล้มละลาย

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล