กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีโครงสร้างการบริหารดังต่อไปนี้

  • งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
  • งานการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์