วันที่ 22 มกราคม 2567

ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมาย ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 71 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้ตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตาม "ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" โดยมี "แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ของ ก.ค.ศ. และ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชเป็นแนวทางในการปฏิบัติ                                         
ข่าว โดย กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช