นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
นายวีระพันธ์ โชติวัน
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
  
 
นายรัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร