ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 
 
นายวีระพันธ์ โชติวัน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 
 
นายพงศ์วัฒน์ รัตนมณี
นิติกรปฏิบัติการ