banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเรียนการสอ
Arts Education อย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการ Arts Education
และจัดให้มีการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(Best practices) ประจำปี 2555 ขึ้น   รายละเอียด

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ