การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โรงเรียนโยธินบำรุง ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 16:49 น.)