banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

1529472470627
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้จัดประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ภาพบรรยากาศ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 12:54 น.)

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ