banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference

โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

กรณีปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2

 

SN

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 15:18 น.)

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ