หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้ชื่อว่า หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ