banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

 

วิสัยทัศน์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและความเป็นเลิศในภูมิภาค ภายในปี 2558

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 09:31 น.)

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ