เป้าประสงค์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

3. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 09:49 น.)

 
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา