2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday537
mod_vvisit_counterYesterday466
mod_vvisit_counterThis week1003
mod_vvisit_counterLast week3848
mod_vvisit_counterThis month10175
mod_vvisit_counterLast month15598
mod_vvisit_counterAll3016479

online: 7
Your IP 3.80.6.131
Today: 17 พ.ค., 2021
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

   การเตรียมการการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564         ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ได้ออกประกาศมาตรการและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารอ้างอิงที่ ศธ.04005/ว.2137 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 สพฐ.ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการวางแผน กำหนดเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) และการเตรียมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพความพร้อมของผู้เรียนในท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบายและแนวทางการดำเนินการดังนี้  หนังสือราชการ  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เอกสารประกอบการประชุม 
นโยบาย/เอกสารแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในสถานการโควิด19  
นโยบาย/เอกสารแนวทาง รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯในสถานการณ์ฯ (PPTx)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับครู/ผู้ปกครอง 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง/คู่มือ
-  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุฯ
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ฯ 
- คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ฯ  

ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (นครศรีฯ,พัทลุง)          ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ  
คำสั่ง/ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข,เขตสุขภาพที่ 11
-
มาตรการ/และข้อสั่งการ
 
ข้อมูลสำคัญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรนา ศบค มท  
- ข้อมูลสำคัญ/ทุกจังหวัด 
- กรมควบคุมโรค สธ.     - ศบค.     - รายงานประจำวัน      
- กรมอนามัย 
- สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 นครศรีฯ  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ    - Covid-19      -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯนครศรีฯ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง      - Covid-19 
- ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  สพฐ. 

                  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 1
             ในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ระลอกใหม่

การเตรียมการเบื้องต้น โดยโรงเรียนควรสำรวจความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้เรียนและผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบค่างๆ ๆ ได้แก่ ON AIR  On-Demand และ ON-LINE ไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการในกรณ์มีเหตุพิเศษ  พร้อมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนตามความพร้อมของทรัพยากร และกำหนดช่องทางสื่อสารที่ 2 เพื่อติดต่อผู้เรียนในระดับกลุ่ม และรายบุคคล    หนังสือนำ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้  5  รูปแบบ 

1. แบบ ON-SITE  
          การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนโดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และ สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง)
1.2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ของนักเรียน
1.3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล(ข้อ 2)
1.4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.5) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม   

2. แบบ ON-AIR 
           เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ช่องทางสื่อสารหลักมีดังนี้
 2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ  ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม
       1. แบบ KU-BAND (จานทีบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1-ม.6  CH-186-CH-200  ตารางออกอากาศระดับชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564
       2. แบบ C-BAND HD (จานตะแกรง 6 ฟุต)(งดออกอากาศ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : จานรับ+LNB+สายนำสัญญาณ+กล่องรับสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์
 2.2 ส่งสัญญาณผ่านทีวิีดิจิตอล (DLTV)(งดออกอากาศ)  
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : กล่องรับสัญญาณ+แผงรับสัญญาณ+เสาติดตั้งแผง+สายนำสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์ (ระยะทางจากเสารับห่างจากเสาส่งไม่เกิน 100 กม.) ชั้น ม.1-ม.3 CH-37-CH+51      - ตรวจสอบสถานีส่งดิจิตอลทีวีในท้องถิ่น  

3. แบบ On-hand
            หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการนำ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแล ช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้

4. แบบ  On Demand   
           4.1 ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง ครูปลายทางสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งอินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต   Computer Tablet  smartphone  smart TV
- ผ่าน App DLTV เว็บไซต์ DLTV.ac.th , Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้
- ผ่าน เว็บไซต์ DLIT    dlit.ac.th 
- บทเรียน ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ สสวท.  เข้าสู่เว็บไซต์

 lfh
 dltv-ch12

 ช่องทางการรับชม DLTV ผ่านอินเตอร์เน็ต (NEW DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ผ่านช่องทางที่ 4  YouTube ระดับชั้น ม.1-3  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2 ม.2  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13    ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14     ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 6 ม.6  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15    ตารางเรียน  (ทดลอง)

5  แบบ ON-LINE  
           หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์และรุปแบบการถ่ายทอดสด เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) หรือรูปแบบสื่อสารทางเดียวในแบบถ่ายทอดสด (LIVE Streaming ) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
           - รูปแบบ Video Conference  การสื่อสารสองทาง พูดโต้ตอบกันได้ทั้งภาพและเสียง มีข้อจำกัดของจำนวนคนโดยทั่วไปบัญชีละไม่เกิน 100 คน เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับชั้นมัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ APP google workspace for education fundamentals , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
           - รุปแบบ LIVE Streaming  การสื่อสารแบบทางเดียว ในลักษณะการถ่ายทอดสด ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันได้ ในลักษณะสื่อสารทางเดียว เหมือนกับ สถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุ  รองรับจำนานคนได้มาก เครื่องมือที่นิยมใช้  OBS  Studio ,  Wirecast ,  vMix , Ecamm Live , Facebook Live ,Youtube Live  ฯลฯ 
-อุปกรณ์ปลายทางที่ผู้เรียนต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , Computer,  Tablet  , Smartphone
-สิ่งที่ผู้เรียน/ผู้สอนต้องเตรียม :
1. สำรวจความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดทรัพยากร
2. สมัครใช้อีเมล์ตามค่ายที่เลือกใช้เช่น ค่าย Google ได้แก่ @Gmail , DEEP  ค่าย Microsoft ได้แก่ @Obecmail ,DEEP ,@microsoft เป็นต้น 
3. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ 2    ประเภท Social เช่น Line  Facebook  Intragram Wechat  IG เป็นต้น สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ในระดับกลุ่มผู้เรียน และรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองทางนี้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนควรจดทะเบียนชื่อโดเมนโรงเรียน(ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน)www.xxxxx.ac.th และสมัครเข้าร่วมโครงการ For Education เพื่อเป็นเมล์องค์กร สะดวกในการสร้างและบริหารอีเมล์ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนเองได้ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงแอบพลิเคชั่นต่างๆของระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับโรงเรียน  : ที่ยังไม่มีโดเมนหรือไม่สามารถจดโดเมนได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถขอใช้เมล์องค์กรให้กับบุคลากรทุกคน สำหรับเปิดห้องเรียนออนไลน์ (เฉพาะครู/ผู้บริหาร)ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th ค่าย Google  ของ สพม.นศ. หรือ ค่าย Microsoft @obec.org(office 365) , @obec.moe.go.th (DEEP) ได้ โดยส่งแบบฟอร์มขอใช้เมล์องค์กร ระบุค่ายเมล์ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. โทรศัพท์ 063-0810195 
- new1Download แบบฟอร์ม ขอเมล์องค์กร จากสพม.นศ. ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th 
...หากต้องการแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองโดเมน เมนู 15 ด้านขวา ของเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. 

     ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณทล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก สพฐจึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน และควบคุมสถานการณ์ ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ 9 เมษายา 2564   สพม.นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และนายสมพร วัชรกาฬ ข้าราชการบำนาญ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบรับสมัครศึกษาต่อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด สพม.นครศรีธรรมราช และสพม.พัทลุง   อำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4  ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น เป็นต้นไป  ประกาศ สพฐ.
                                       
แนวทาง-ปฏิทินการรับนักเรียน 2564

<<<  เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  >>>

header64
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ คลิกเลือก ลิงค์รับสมัคร
สพม.นครศรีธรรมราช
1 เบญจมราชูทิศ เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
2 กัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
3 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
4 เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
5 โยธินบำรุง เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
6 ตรีนิมิตรวิทยา เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
7 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เมืองนครศรีธรรมราช  ม.1 และ ม.4
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. เมืองนครศรีธรรมราช  ประกาศจากโรงเรียน
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ลานสกา ม.1 และ ม.4
10 ขุนทะเลวิทยาคม ลานสกา ม.1 และ ม.4
11 เฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ประกาศจากโรงเรียน
12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม  ประกาศจากโรงเรียน
13 พระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม  ประกาศจากโรงเรียน
14 ทางพูนวิทยาคาร เฉลิมพระเกียรติ ประกาศจากโรงเรียน
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. เฉลิมพระเกียรติ  ประกาศจากโรงเรียน
16 ฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง ม.1    ม.4    ใบสมัคร
17 ละอายพิทยานุสรณ์ ฉวาง ม.1 และ ม.4
18 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พิปูน ประกาศจากโรงเรียน
19 นางเอื้อยวิทยา พิปูน ประกาศจากโรงเรียน 
20 ทุ่งสง ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
21 สตรีทุ่งสง ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
22 ทุ่งสงวิทยา ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
23 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ทุ่งสง ม.1         ม.4
24 ก้างปลาวิทยาคม ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
25 นาบอน นาบอน ม.1 และ ม.4
26 ทุ่งใหญ่วิทยาคม ทุ่งใหญ่ ประกาศจากโรงเรียน
27 กรุงหยันวิทยาคาร ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4 
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์  ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
29 เสม็ดจวนวิทยาคม ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
30 ทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
31 บางขันวิทยา บางขัน ม.1 และ ม.4
32 วังหินวิทยาคม บางขัน ม.1 และ ม.4
33 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง ถ้ำพรรณรา ม.1 และ ม.4
34 ช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ม.1 และ ม.4 
35 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ ม.1 และ ม.4
36 วิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ ประกาศจากโรงเรียน
37 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เชียรใหญ่ ประกาศจากโรงเรียน
38 ธัญญาวดีศึกษา เชียรใหญ่  ประกาศจากโรงเรียน
39 ชะอวด ชะอวด ม.1 และ ม.4
40 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ม.1 และ ม.4
41 เกาะขันธ์ประชาภิบาล ชะอวด ม.1 และ ม.4
42 ขอนหาดประชาสรรค์ ชะอวด  ม.1 และ ม.4
43 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ชะอวด ม.1 และ ม.4
44 ปากพนัง ปากพนัง ม.1 และ ม.4
45 โศภนคณาภรณ์ ปากพนัง ม.1 และ ม.4
46 อินทร์ธานีวิทยาคม ปากพนัง  ประกาศจากโรงเรียน
47 สตรีปากพนัง ปากพนัง ม.1      ม.4
48 ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
49 คีรีราษฎร์พัฒนา ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
50 ควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์  ม.1 และ ม.4
51 เสาธงวิทยา ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
52 ตระพังพิทยาคม ร่อนพิบูลย์ ประกาศจากโรงเรียน
53 หัวไทรบำรุงราษฎร์ หัวไทร  ม.1 และ ม.4 
54 แหลมราษฎร์บำรุง หัวไทร ประกาศจากโรงเรียน 
55 นพคุณประชาสรรค์ หัวไทร ม.1 และ ม.4
56 ทรายขาววิทยา หัวไทร ม.1 และ ม.4
57 เขาพังไกร หัวไทร ม.1 และ ม.4
58 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ ม.1 และ ม.4
59 พรหมคีรีพิทยาคม พรหมคีรี ม.1 และ ม.4 
60 บ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี ม.1 และ ม.4
61 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ม.1 และ ม.4
62 โมคลานประชาสรรค์ ท่าศาลา ม.1 และ ม.4
63 สระแก้วรัตนวิทย์ ท่าศาลา ม.1 และ ม.4ม.4
64 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล ม.1 และ ม.4
65 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สิชล ม.1 และ ม.4
66 สิชลประชาสรรค์ สิชล ม.1 และ ม.4
67 เทพราชพิทยาสรรค์ สิชล  ประกาศจากโรงเรียน
68 ขนอมพิทยา ขนอม ม.1 และ ม.4
69 ท้องเนียนคณาภิบาล ขนอม ม.1 และ ม.4
70 คงคาประชารักษ์ นบพิตำ ม.1 และ ม.4
71 นบพิตำวิทยา นบพิตำ ประกาศจากโรงเรียน
สพม.พัทลุง
72 พัทลุง เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
73 พัทลุงพิทยาคม เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
74 พรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง  ม.1 และ ม.4 
75 ประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
76 วชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
77 สตรีพัทลุง เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
78 กงหราพิชากร กงหรา ม.1 และ ม.4
79 ชะรัดชนูปถัมภ์ กงหรา ประกาศจากโรงเรียน 
80 หานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน ม.1      ม.4
81 เขาชัยสน เขาชัยสน ม.1 และ ม.4
82 ประชาบำรุง ตะโหมด  ม.1 และ ม.4
83 ตะโหมด ตะโหมด  ม.1 และ ม.4
84 ควนขนุน ควนขนุน ม.1 และ ม.4
85 พนางตุง ควนขนุน ม.1 และ ม.4
86 ดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน  ประกาศจากโรงเรียน
87 ปัญญาวุธ ควนขนุน ม.1 และ ม.4
88 ควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน ม.1 และ ม.4
89 ปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน ม.1 และ ม.4
90 หารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน  ประกาศจากโรงเรียน
91 ศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต  ม.1 และ ม.4
92 ตะแพนพิทยา ศรีบรรพต  ประกาศจากโรงเรียน
93 ป่าบอนพิทยาคม ป่าบอน  ประกาศจากโรงเรียน
94 บางแก้วพิทยาคม บางแก้ว ม.1 และ ม.4
95 ป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม ม.1 และ ม.4
96 นิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม ม.1 และ ม.4
97 นาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน ม.1 และ ม.4
98 อุดมวิทยายน ควนขนุน  ประกาศจากโรงเรียน
 
 เนื่องด้วย สำนักงานกพร.สพฐ ได้พัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด
จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการเชื่อมโยง
การส่งต่อข้อมูลระหว่าง ระบบ Smart Obec ของสพฐ และ Smart Area ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับการรายงานข้อมูล ในระบบ KRS-ARS ของกพร.
โรงเรียนใดสนใจสามารถ 
- ดาวห์โหลดโปรแกรมสำหรับโรงเรียนไปติดตั้งใช้งานได้  download 
- สำหรับระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตฯ download
 
 
 sts-logo-onet-sea12
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในปีการศึกษา2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ได้มีกำหนดให้ดำเนินการทดสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ
ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวช้องดังนี้

การรับข้อสอบและกระดาษาคำตอบ                    รายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบ new
1. เว็บไซต์สถาบันทดสอบแห่งชาติ(สทศ)
2. ตารางสอบชั้น ม.3
3. เอกสารแนะนำการจัดสอบ  คู่มือการจัดสอบ
4. เอกสารการเงิน สพม.12
5. ปฎิทินปฏิบัติงานการสอบ O-net สพม.12
6. แผนผังขั้นตอนการรับข้อสอบ O-net
7. แผนผังการจราจรภายในเพื่อรับข้อสอบ

ช่วงเวลาการรับข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564  เริ่มเวลา 08.30 น. 
- ตารางเวลา  รายชื่อโรงเรียนเพื่อรับข้อสอบ
- จำนวนกล่องข้อสอบ

 ข่วงเวลา  หน่วยงาน /โรงเรียน
  8.30-10.30 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 3
10.30-12.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 2 และ 4
13.00-15.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 2  พัทลุง

การส่งกระดาษคำตอบ   
 
วันที่ 14  มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น เป็นต้นไป 
 
 
หมายเหตุ
              กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ(ลังปรับขนาด) ต้องเฉลี่ยซองกระดาษคำตอบ
บรรจุให้ครบทุกกล่อง และตรงตามวิชาที่กำหนดที่หน้ากล่อง  ห้ามให้เหลือหรือใส่ผสมกัน 
ก่อนปิดผนึกกรุณาตรวจสอบกับเอกสาร O-NET-2 ให้ตรงกับเอกสารที่ปิดหน้ากล่องครบ
ทุกวิชา จึงจะดำเนินการปิดผนึกกล่อง และปรับขนาดกล่องให้พอดีกับจำนวนซองข้อสอบ
ภายในกล่อง ปิดด้วยเทปกาวให้ครบทุกด้าน และนำส่งศูนย์สอบ
 

 

 
 โครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลาย
ด้วยสพม.12ได้จัดทำโครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ร่วมกับสถาบันกวดวิชำ ENCONCEPT ผู้ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และให้การสนับสนุนวิทยากรเติมเต็ม ซึ่งจะดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงละคร อบจ. นครศรีฯ โดยนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ ส่วนหนึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังที่โรงละคร อบจ.ได้ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่แนบมา ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนไม่สะดวก และโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง สามารถรับชมได้ตามช่องทางที่กำหนด ใช้สถานที่ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน และทดสอบระบบวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยผ่านระบบ APP  google meet  
รายละเอียด   - หนังสือนำ      กำหนดการ     บัญชีจำนวนนักเนียน      แบบตอบรับ  
เอกสารตอบรับ ส่งกลับทางระบบ My office  เลือก กลุ่มนิเทศก์ฯ 
เอกสารประกอบการสอน      1. SociThai Roadshow     2. TCAS ENG  
ลิงค์ ทดสอบระบบและรับชมการถ่ายทอดสด  https://meet.google.com/kdx-upva-jnr 
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12