2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday105
mod_vvisit_counterYesterday419
mod_vvisit_counterThis week105
mod_vvisit_counterLast week2844
mod_vvisit_counterThis month8940
mod_vvisit_counterLast month14406
mod_vvisit_counterAll3152366

online: 7
Your IP 54.80.249.22
Today: 22 ม.ค., 2022
snap8
 obec content center
 

   การเตรียมการการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564         ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ได้ออกประกาศมาตรการและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารอ้างอิงที่ ศธ.04005/ว.2137 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 สพฐ.ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการวางแผน กำหนดเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) และการเตรียมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพความพร้อมของผู้เรียนในท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบายและแนวทางการดำเนินการดังนี้  หนังสือราชการ       การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน          ประกาศ รมต.ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน

  ระบบประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  Thai Stop Covid Plus (TSP)  new

เอกสารประกอบการประชุม  19-05-2564
นโยบาย/เอกสารแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564
แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาตามข้อกาหนดของ ศปก.ศบค. 
การประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
   ปีการศึกษา 2564ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับครู/ผู้ปกครอง 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง/คู่มือ
-  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุฯ
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ฯ 
- คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ฯ  

ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (นครศรีฯ,พัทลุง)          ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ  
คำสั่ง/ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข,เขตสุขภาพที่ 11
-
มาตรการ/และข้อสั่งการ
 
ข้อมูลสำคัญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรนา ศบค มท  
- ข้อมูลสำคัญ/ทุกจังหวัด 
- กรมควบคุมโรค สธ.     - ศบค.     - รายงานประจำวัน      
- กรมอนามัย 
- สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 นครศรีฯ  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ    - Covid-19      -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯนครศรีฯ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง      - Covid-19 
- ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  สพฐ. 

                  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 1

             ในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ระลอกใหม่

การเตรียมการเบื้องต้น โดยโรงเรียนควรสำรวจความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้เรียนและผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบค่างๆ ๆ ได้แก่ ON AIR  On-Demand และ ON-LINE ไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการในกรณ์มีเหตุพิเศษ  พร้อมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนตามความพร้อมของทรัพยากร และกำหนดช่องทางสื่อสารที่ 2 เพื่อติดต่อผู้เรียนในระดับกลุ่ม และรายบุคคล    หนังสือนำ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้  5  รูปแบบ 

1. แบบ ON-SITE  
          การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนโดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และ สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง)
1.2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ของนักเรียน
1.3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล(ข้อ 2)
1.4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.5) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม   

2. แบบ ON-AIR 
           เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ช่องทางสื่อสารหลักมีดังนี้
 2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ  ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม
       1. แบบ KU-BAND (จานทีบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1-ม.6  CH-186-CH-200  ตารางออกอากาศระดับชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564           รับชมย้อนหลัง
       2. แบบ C-BAND HD (จานตะแกรง 6 ฟุต)(งดออกอากาศ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : จานรับ+LNB+สายนำสัญญาณ+กล่องรับสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์
 2.2 ส่งสัญญาณผ่านทีวิีดิจิทัลภาคพื้นดิน   (DLTV) 
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : กล่องรับสัญญาณ+แผงรับสัญญาณ+เสาติดตั้งแผง+สายนำสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์ (ระยะทางจากเสารับห่างจากเสาส่งไม่เกิน 100 กม.)  ออกอากาศตั้งแต่ช่อง CH-37-CH+51 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ออกอากาศ ช่อง 46-48    เอกสารประกอบ
    - ตรวจสอบสถานีส่งดิจิตอลทีวีในท้องถิ่น  

lfh
digital-tv


3 แบบ ON-LINE

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์และรุปแบบการถ่ายทอดสด เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) หรือรูปแบบสื่อสารทางเดียวในแบบถ่ายทอดสด (LIVE Streaming ) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ Video Conference การสื่อสารสองทาง พูดโต้ตอบกันได้ทั้งภาพและเสียง มีข้อจำกัดของจำนวนคนโดยทั่วไปบัญชีละไม่เกิน 100 คน เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับชั้นมัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ APP google workspace for education fundamentals , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
รุปแบบ LIVE Streaming การสื่อสารแบบทางเดียว ในลักษณะการถ่ายทอดสด ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันได้ ในลักษณะสื่อสารทางเดียว เหมือนกับ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ รองรับจำนานคนได้มาก เครื่องมือที่นิยมใช้ OBS Studio , Wirecast , vMix , Ecamm Live , Facebook Live ,Youtube Live ฯลฯ
-อุปกรณ์ปลายทางที่ผู้เรียนต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , Computer, Tablet , Smartphone
-สิ่งที่ผู้เรียน/ผู้สอนต้องเตรียม :
1. สำรวจความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดทรัพยากร
2. สมัครใช้อีเมล์ตามค่ายที่เลือกใช้เช่น ค่าย Google ได้แก่ @Gmail , DEEP ค่าย Microsoft ได้แก่ @Obecmail ,DEEP ,@microsoft เป็นต้น
3. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ 2 ประเภท Social เช่น Line Facebook Intragram Wechat IG เป็นต้น สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ในระดับกลุ่มผู้เรียน และรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองทางนี้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนควรจดทะเบียนชื่อโดเมนโรงเรียน(ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน)www.xxxxx.ac.th และสมัครเข้าร่วมโครงการ For Education เพื่อเป็นเมล์องค์กร สะดวกในการสร้างและบริหารอีเมล์ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนเองได้ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงแอบพลิเคชั่นต่างๆของระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับโรงเรียน : ที่ยังไม่มีโดเมนหรือไม่สามารถจดโดเมนได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถขอใช้เมล์องค์กรให้กับบุคลากรทุกคน สำหรับเปิดห้องเรียนออนไลน์ (เฉพาะครู/ผู้บริหาร)ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th ค่าย Google ของ สพม.นศ. หรือ ค่าย Microsoft @obec.org(office 365) , @obec.moe.go.th (DEEP) ได้ โดยส่งแบบฟอร์มขอใช้เมล์องค์กร ระบุค่ายเมล์ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. โทรศัพท์ 063-0810195

new1  Download แบบฟอร์ม ขอเมล์องค์กร จากสพม.นศ. ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th
...หากต้องการแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองโดเมน เมนู 15 ด้านขวา ของเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ.

 
ช่องทางการรับชม DLTV ผ่านอินเตอร์เน็ต (NEW DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ผ่านช่องทางที่ 4  YouTube ระดับชั้น ม.1-3  (รายการสด)     รับชมย้อนหลัง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2 ม.2  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13    ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14     ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 6 ม.6  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15    ตารางเรียน 

4. แบบ  On Demand
    new2

           4.1 ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง ครูปลายทางสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งอินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต   Computer Tablet  smartphone  smart TV
- ผ่าน App DLTV เว็บไซต์ DLTV.ac.th , Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้
- ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ DLIT    dlit.ac.th 
- บทเรียน ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ สสวท.  
เข้าสู่เว็บไซต์  
- บทเรียนออนไลน์ สื่อประกอบการสอน บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น (มหาชนจำกัด)  เช้าสู้เว็บไซต์    
    ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน  


5. แบบ On-hand

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการนำ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแล ช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้

6. Blended  การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันหลายรูปแบบ อย่างเหมาะสม มีเงื่อนไขดังนี้
     1. สถานศึกษาควรแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
     2. สถานสึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมของระบบ Thai stop Covid + (TSP) 
     3. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม มาตรการของ สธ. โดยเคร่งครัด

 
                                                  เว็บไซต์ครูพร้อม

krupompt

 
 เนื่องด้วย สำนักงานกพร.สพฐ ได้พัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด
จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการเชื่อมโยง
การส่งต่อข้อมูลระหว่าง ระบบ Smart Obec ของสพฐ และ Smart Area ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับการรายงานข้อมูล ในระบบ KRS-ARS ของกพร.
โรงเรียนใดสนใจสามารถ 
- ดาวห์โหลดโปรแกรมสำหรับโรงเรียนไปติดตั้งใช้งานได้  download 
- สำหรับระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตฯ download
 
 
 sts-logo-onet-sea12
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในปีการศึกษา2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ได้มีกำหนดให้ดำเนินการทดสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ
ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวช้องดังนี้

การรับข้อสอบและกระดาษาคำตอบ                    รายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบ new
1. เว็บไซต์สถาบันทดสอบแห่งชาติ(สทศ)
2. ตารางสอบชั้น ม.3
3. เอกสารแนะนำการจัดสอบ  คู่มือการจัดสอบ
4. เอกสารการเงิน สพม.12
5. ปฎิทินปฏิบัติงานการสอบ O-net สพม.12
6. แผนผังขั้นตอนการรับข้อสอบ O-net
7. แผนผังการจราจรภายในเพื่อรับข้อสอบ

ช่วงเวลาการรับข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564  เริ่มเวลา 08.30 น. 
- ตารางเวลา  รายชื่อโรงเรียนเพื่อรับข้อสอบ
- จำนวนกล่องข้อสอบ

 ข่วงเวลา  หน่วยงาน /โรงเรียน
  8.30-10.30 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 3
10.30-12.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 2 และ 4
13.00-15.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 2  พัทลุง

การส่งกระดาษคำตอบ   
 
วันที่ 14  มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น เป็นต้นไป 
 
 
หมายเหตุ
              กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ(ลังปรับขนาด) ต้องเฉลี่ยซองกระดาษคำตอบ
บรรจุให้ครบทุกกล่อง และตรงตามวิชาที่กำหนดที่หน้ากล่อง  ห้ามให้เหลือหรือใส่ผสมกัน 
ก่อนปิดผนึกกรุณาตรวจสอบกับเอกสาร O-NET-2 ให้ตรงกับเอกสารที่ปิดหน้ากล่องครบ
ทุกวิชา จึงจะดำเนินการปิดผนึกกล่อง และปรับขนาดกล่องให้พอดีกับจำนวนซองข้อสอบ
ภายในกล่อง ปิดด้วยเทปกาวให้ครบทุกด้าน และนำส่งศูนย์สอบ
 

 

 
 โครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลาย
ด้วยสพม.12ได้จัดทำโครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ร่วมกับสถาบันกวดวิชำ ENCONCEPT ผู้ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และให้การสนับสนุนวิทยากรเติมเต็ม ซึ่งจะดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงละคร อบจ. นครศรีฯ โดยนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ ส่วนหนึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังที่โรงละคร อบจ.ได้ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่แนบมา ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนไม่สะดวก และโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง สามารถรับชมได้ตามช่องทางที่กำหนด ใช้สถานที่ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน และทดสอบระบบวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยผ่านระบบ APP  google meet  
รายละเอียด   - หนังสือนำ      กำหนดการ     บัญชีจำนวนนักเนียน      แบบตอบรับ  
เอกสารตอบรับ ส่งกลับทางระบบ My office  เลือก กลุ่มนิเทศก์ฯ 
เอกสารประกอบการสอน      1. SociThai Roadshow     2. TCAS ENG  
ลิงค์ ทดสอบระบบและรับชมการถ่ายทอดสด  https://meet.google.com/kdx-upva-jnr 
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มกราคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
ictsea12