หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีภารกิจดังต่อไปนี้

  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินการหริอกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
  • ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย