ขอบเขตการตรวจสอบระดับสถานศึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ขอบเขตการตรวจสอบระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอบเขตการตรวจสอบระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564