ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564