กำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564