บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
  
นางชุติมา พยุหกฤษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  
 
นางสาวยุวคนธ์ ใยทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ