แผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564