banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้มีคำสั่งปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนนอกระบบประเภทโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆตามบริบทของนักเรียน ครู และโรงเรียน ดังนี้

1.       รูปแบบ On – Site ดำเนินการได้ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยมีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้รับการอนุมัติจาก สบค.จังหวัด (รูปแบบนี้ไม่อนุญาตให้โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2564)

2.       รูปแบบ On – Air เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU Band

          3.       รูปแบบ On Demand  จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบทางเดียว ผ่าน  DLTV Application และ Youtube

          4.       รูปแบบ Online  จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสองทาง โปรแกรมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน อาทิ Google App For Education , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room

          5.       รูปแบบ OnHand คือ การให้แบบฝึกหัด  ให้การบ้านไปทำที่บ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของท้องถิ่น ในกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแรกๆ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:53 น.)

 
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ