ITA 2021
ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เดิม ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ให้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยได้มีการกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพันจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแล้ว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

การกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพันจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน รวมทั้งมีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมควรปรับปรุงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงดำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบข้อเท็จจริงในการสมัครเป็นสมาชิกขอความช่วยเหลือจากองค์กรหรือคณะบุคคล