กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กรอบคุณธรรม

กรอบคุณธรรม

คู่มือการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

คู่มือการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นศ.

คู่มือการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นศ.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

 เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

 บำเหน็จบำนาญ

บำเหน็จบำนาญ

 การยืมเงิน

การยืมเงิน

 บัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน

บัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน

 การตรวจสอบพัสดุประจำปี

การตรวจสอบพัสดุประจำปี

 การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

กำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอบเขตการตรวจสอบระดับสถานศึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ขอบเขตการตรวจสอบระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอบเขตการตรวจสอบระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564