ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

อ่านรายละเอียด