ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)