ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

อ่านรายละเอียด