คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด