ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Google Meet

การบรรยาย