ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ที่สนใจ รับชมการบรรยายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ หัวข้อ "กฎหมายการปฏิบัติราชการทางปกครองฯ" โดยนายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

การบรรยาย