ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธฺิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา่มัธยมศึกษา เขต 12

 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธฺิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก

อ่านรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 16:04 น.)