ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 10 มิ.ย. โรงเรียนในสังกัด สพม.12

 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนจากระบบ DMC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 : ข้อมูลครู จ.18 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 10:41 น.)