ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 1 ตุลาคม 2565

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และการประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งรอง ผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์/ครูช่วยราชการ สพท./ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

รายละเอียด

***********************************************************

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

รายละเอียด