ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
งานวิทยฐานะ

ระกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น              ตามมาตรา 38 ค. (2)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (ว 29) และ(ว 30 )

ประกาศ ว.29 2560

ประกาศ ว.30-2560

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 มกราคม 2022 เวลา 09:51 น.)