ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน(รอบที่1 2563)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน(รอบที่1 2563)

อยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก

รายละเอียด

***********************************************************

เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา,ศึกษานิเทศก์,ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

รายละเอียด

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:58 น.)