รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน

ขณะนี้ระบบสัญญาณโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง สามารถติดต่อกลุ่มงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังนี้

กลุ่มอำนวยการ 063-0817136
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-0914664
กลุ่มบริหารงานบุคคล 063-0817356
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 063-0816065
กลุ่มกฎหมายและคดี 063-0810970
กลุ่มนโยบายและแผน 063-0815442
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 063-0810906
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-2697667
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 063-0810195
หน่วยตรวจสอบภายใน 063-0810924
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Google meet โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
o43 011
 
o43 02  o43 02 
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสภาวะการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย เพื่อทราบและ ถือเป็นแนวปฏิบัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12